Kozármisleny SE Kosárlabda Szakosztály

Házirend

Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály
2018-2019. szezon

A Házirend hatálya kiterjed a jelen szabályzatot aláírással elfogadó tagok, sportolók, 18. életévét be nem töltött tagok vagy sportolók törvényes képviselőjére. Aláírás nélkül is kiterjed továbbá minden olyan személyre, aki tagja a Kozármisleny Sportegyesületnek (továbbiakban: SE.), aki valamilyen tisztséget tölt be a SE-ben, aki sportolóként sporttevékenységet folytat (igazolt vagy igazolás nélküli sportoló egyaránt), akinek hozzátartozója az SE-n belül sportol vagy tisztséget tölt be, valamint minden olyan személy, aki az SE által szervezett rendezvényeken (hazai illetve idegenbeli mérkőzések egyaránt) – különös tekintettel a sportrendezvényeken – megjelenik, ott aktívan, sportolóként, szervezőként vagy szurkolóként részt vesz! Ez utóbbi személyeket ráutaló magatartással való elfogadás alapján kötelezi a kifüggesztett szabályzat. Ráutaló magatartásnak minősül az SE által szervezett bármilyen edzésen, eseményen, rendezvényen való részvétel.

 1. A Sportolónak teljes jogú tagként jogában áll az edzéseket látogatni, azokon részt venni, az SE-t mérkőzéseken, tornákon képviselni.

 2. A Sportolónak kötelessége az edzéseken részt venni. Amennyiben akadályoztatva van (Pl.: beteg, sérült), úgy köteles a mindenkori edzőjét az edzést megelőzően személyesen, SMS-ben vagy e-mailben értesíteni távollétének okáról, annak várható időtartamáról. Betegség vagy sérülés esetén orvosi ill. szülői igazolás szükséges. E-mail cím: basketkozarmislenyse@gmail.com/

 3. Sérült játékos – amennyiben nem fekvő sérült – köteles az edzéseken megjelenni, és ott a számára előírt rehabilitációs gyakorlatokat elvégezni.

 4. Az edző minden játékos edzéslátogatottságát feljegyzi és azt havonta a szakmai vezetőnek leadja. Az a Sportoló, aki 3., 6., 9., hónap után nem éri el a 80%-os edzéslátogatottságot, az egyesülettől eltanácsolható!

 5. A Sportoló köteles az edzésekre két pólót, egy fehéret és egy sötétet (nem szürke!) hozni. Törölköző, váltó zokni és alsónemű használata kötelező!

 6. A Sportoló köteles edzés előtt 10 perccel az öltözőben megjelenni, ott az edzőjét megvárni, társait, környezetét magatartásával nem zavarni.

 7. A Szülő/Nevelő köteles gyermekét legkésőbb az edzés végétől számított maximum 10 percen belül az edzőtől átvenni. Bármilyen akadályozás esetén a Szülő/Nevelő köteles az edzőnek késését jelezni, és a gyermek az edző mellett köteles Szülőjét/Nevelőjét megvárni. Amennyiben a gyermek egyedül hazamehet az edzés végén, erről a szülő írásos engedélyt köteles leadni a SE-nek.

 8. A Sportoló törekszik mind az edzésen, mind a magánéletben/iskolában pozitív példával járni társai előtt, minden esetben szem előtt tartva, hogy Ő a Kozármisleny Sportegyesület igazolt játékosa.

 9. A Sportoló köteles mindennemű káros szenvedélytől (dohányzás, alkohol, drog, teljesítménynövelő szerek használata, stb.), trágár, nem odaillő vagy rasszista megnyilvánulástól tartózkodni, edzésen/mérkőzésen, illetve minden olyan esetben, ahol az SE-t. A felsoroltak megszegése azonnali kizárást von maga után!

 10. A Kosárlabda Szakosztály minden korcsoport számára biztosítja a mérkőzésekhez szükséges alapfelszerelést úgy, mint: bemelegítő póló, labda, mez, jegyzőkönyv. Kenguru, Gyermek, Serdülő, Kadett korcsoport részére utazó melegítő, utazó póló és táska. A felszerelések a Kenguru, Gyermek, Serdülő és Kadett korcsoport esetében év elején kiosztásra kerülnek, melynek állagáért a Sportoló, Szülő/Nevelő felel. A felszerelés átadásról átvételi jegyzőkönyv készül, amelyben a sportfel-szerelés értékét fel kell tüntetni.

 11. A felszerelésben keletkezett minden olyan kárt, amely a Sportoló felróható magatartásának következménye – például annak elvesztése vagy megrongálódása-, a Sportoló vagy 18. életévét be nem töltött Sportoló esetén annak törvényes képviselője a Sportolóval egyetemlegesen köteles megtéríteni. Felróhatónak az a magatartás tekinthető, ha a Sportoló a kár okozás tekintetében nem úgy jár el, ahogy az adott helyzetben elvárható. A felszerelésben keletkezett kár megtéríté-sénél az átvételi jegyzőkönyvben feltüntetett érték az irányadó. Ha a kötelezett az okozott kárt az írásbeli felszólítás kéz-hezvételétől számított 15 napon belül nem téríti meg, akkor a késedelemmel érintett minden hónapban havi 10.000 Ft kötbért köteles fizetni az okozott káron felül..

 12. A Sportoló a neki kiosztott felszereléseket KIZÁRÓLAG a szakosztály által szervezett RENDEZVÉNYEKEN, MÉRKŐZÉSEKEN, használhatja! Azaz, se edzéseken, se utcai viseletként azt nem használhatja! A Sportolók minden mérkőzés előtt az edzőktől kapják meg a mezeket, amelyeket azok végén össze is gyűjtenek. A károkozási tétel ezen esetekben is érvényes.

 13. A Sportoló, Szülő/Nevelő vállalja, hogy hozzájárulási díjat fizet a Szakosztály számára, az edzések, mérkőzések lebonyolítása érdekében. Amennyiben a befizetés a határidő lejártát követő 5 munkanapon belül nem érkezik meg a bankszámlára, az Egyesületnek jogában áll a játékos tagságát felfüggeszteni, játékengedélyét visszatartani.

  Kedvezményezett: Kozármisleny Sportegyesület Kosárlabda Szakosztály
  Bankszámlaszám: 50400168-16076101, Mohácsi Takarék Bank Zrt.
  Közlemény: Hozzájárulási díj + Sportoló neve + hónap vagy I., II, III. részlet feltüntetése
  Befizetési határidő:

  • Ovi korosztály: Éves díj: 25.000 Ft. A sportoló havi díjat fizet, melynek befizetési határideje minden hónap 15. napjáig. Első havidíj: 2018. szeptember 15 , utolsó havidíj 2019. június 15. Mértéke: 2.500 Ft / hó
  • Előkészítő U-9 korosztály: Éves díj: 30.000 Ft. A sportoló havi díjat fizet, melynek befizetési határideje minden hónap 15. napjáig. Első havidíj: 2018. szeptember 15., utolsó havidíj 2019. június 15. Mértéke: 3.000 Ft / hó
  • U-11, U-12, U-14, U-16, Felnőtt korosztály: Éves díj: 45.000 Ft. A sportoló az éves díjat 3 részletben fizeti, melynek befizetési határideje 2018. október 15., 2019. január 15., 2019. április 15. Mértéke: 15.000 Ft / részlet
  • Testvér és szociális kedvezmények e-mailben történő kérelem alapján egyéni elbírálást követően kerülnek beállításra.
 14. Minden iskolás korú Sportoló köteles 2 havonta ellenőrző/tájékoztató füzetét az edzőnek bemutatni. Ha valamely tantárgyból bukásra áll, vagy magatartása miatt problémái adódtak, azonnal köteles jelezni edzőjének. A Szakosztály vezetésének (a szülőkkel történt előzetes egyeztetés után), jogában áll a Sportolót edzésről, mérkőzésről eltiltani, felfüggeszteni addig, amíg tanulmányi jegyeiben, viselkedésében javulás nem tapasztalható.

 15. Amennyiben a Sportoló - tanulmányi eredményei, sérülés vagy eltiltás miatt - nem vesz részt edzéseken/mérkőzésen a hozzájárulási díjat ugyanúgy köteles fizetni, mindaddig, amíg az SE igazolt tagja!

 16. A Sportolónak sérülés, betegség esetén jogában áll az SE által ajánlott orvos szolgáltatásait igénybe venni.

 17. Szülőnek/Nevelőnek jogában áll a mérkőzéseket, edzések látogatni, azonban kötelessége mind a mérkőzésen, mind az edzésen olyan magatartást tanúsítani, mellyel méltó módon képviseli Egyesületünket, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Szirénák, elektromos kürtök nézőtérre való bevitele, használata, valamint a csarnokon belül kihelyezett kivetítőkön a mérkőzés jelenetek ismétlése tilos!
  • Tilos a sportcsarnok területére petárdát, robbanó eszközt, lőfegyvert, üveget, műanyag palackot, szeszesitalt, botot, pénztárszalagot, követ és egyéb testi épséget sértő, veszélyeztető tárgyakat bevinni és az ittas személyeket beengedni!
  • Tilos mindennemű ártalmatlan vagy sérülést okozható tárgyak eldobálása, bedobása, hajigálása.
  • Tilos a trágár, nem odaillő vagy rasszista megnyilvánulás! Ha a trágár szavalókórus, köpködés a hangosbeszélőn tör-tént felszólítás után sem szűnik meg, annak ténye a mérkőzésről, edzésről történő azonnali kitiltást, valamint bünte-tést von maga után.
  • Tilos a pályára és a versenyhelyszínre jogtalan személynek belépni!
  • Mérkőzés közben és után bekövetkezett SZURKOLÓI sportszerűtlenség miatt a vétkes szurkoló csapatát büntetik azzal, hogy az érintett gyermeket (szülő vagy szurkoló miatt) kizárják a további küzdelmekből. Amennyiben nem sikerül azonosítani az „elkövetőt”, akkor az érintett csapatot zárják ki a további versenyekből. Súlyos sportszerűtlen viselkedés esetén az érintett klubbot, iskolát és egyéb sportszervezetet a következő szezon teljes idejére kizárják a Bajnokság versenyeiről.
 18. Minden Sportolónak és Szülőnek/Nevelőnek jogában áll a hazai felnőtt és utánpótlás mérkőzésekre térítésmentesen kilátogatni.

 19. A Szakosztály köteles évente két szülői értekezletet tartani; egyet a szezon elején (aug-szept), egyet pedig szezon végén (június).

 20. A Szülőnek/Nevelőnek jogában áll bármikor a szakosztályhoz fordulni kéréseivel, észrevételeivel.

 21. Utalás fegyelmi szabályzatra: Jelen szabályzatban foglalt kötelezettségek megsértése fegyelmi vétségnek minősül és a fegyelmi szabályzatban írt büntetések kiszabását eredményezi.

Kozármisleny, 2018. szeptember 1.

Letöltés: Házirend 2014 - 2015

Letöltés: Házirend 2015 - 2016

Letöltés: Házirend 2016 - 2017

Letöltés: Házirend 2017 - 2018

Letöltés: Házirend 2018 - 2019